THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN CHỌN HOÀ GIẢI VIÊN

TAND TỈNH QUẢNG NAM                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HUYỆN NAM GIANG

Số: 52-TB/TA                                                                        Nam Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020.

 

THÔNG BÁO

Nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên 

          Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 ngày 16/6/2020 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Căn cứ Thông báo số 498/TB-TA ngày 11/11/2020 của TAND tỉnh Quảng Nam về thông báo nhu cầu tuyển chọn Hoà giải viên.

Căn cứ Công văn số 499/CV-TA ngày 11 tháng 11 năm 2020 của TAND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Căn cứ vào nhu cầu công tác và định biên Hòa giải viên theo quy định, Tòa án nhân dân huyện Nam Giang thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên công tác tại Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại TAND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam như sau:

  1. Chỉ tiêu số lượng: 03 Hòa giải viên.
  2. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký tuyển chọn Hòa giải viên:

          – Tiêu chuẩn và điều kiện:

+ Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

+ Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên, Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác, người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.

+ Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại.Có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hồ sơ cá nhân:

+ Đơn đề nghị bổ nhiệm;

+ Sơ yếu lý lịch;

+ Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe (Do cơ quan y tế có thẩm quyến cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).

+ Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

+ Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm trong lĩnh vực công tác.

+ Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục, tập quán và có uy tín trong cộng đồng dân cư.

          III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

  1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày thông báo đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2020.

  1. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp trong giờ hành chính (trừ thứ 7 – Chủ nhật) tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nam Giang, địa chỉ: Thôn Bến giằng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trên đây là Thông báo tuyển chọn Hòa giải viên, đối thoại viên công tác tại Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Nơi nhận:

– Lãnh đạo;

– Bộ phận Văn phòng;

– Đăng Cổng TTĐT- TAND huyện Nam Giang;

– Niêm yết tại Trụ sở;

– Lưu: VT.

CHÁNH ÁN

 

(đã ký)

 

 

Võ Trần Duy Hinh

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nữ công Toà án duyên dáng hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Thực hiện Công văn số 36/LĐLĐ ngày 23/02/2021 của Liên đoàn lao động huyện Nam …

X